2000-Stories · bAlamodinI-2000

2000-SP shrIdevyAH kaushalam

श्रीदेव्याः कौशलम् read by SashiR
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0060.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0061.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0063.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0060.pdf
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0061.pdf
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0063.pdf

Advertisements
2000-Stories · bAlamodinI-2000

2000-SP shobhate dugdhe sharkarA

शोभते दुग्धे शर्करा…. read by SashiR
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0071.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0072.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0071.pdf
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0072.pdf

2000-Stories · bAlamodinI-2000

2000-SP daridratAyAH bhrAntiH

दरिद्रतायाः भ्रान्तिः read by SashiR
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0067.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0068.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0069.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0067.pdf
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0068.pdf
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0069.pdf

2000-Stories · bAlamodinI-2000

2000-SP vRRikShAdapi na hInoaham

वृक्षादपि न हीनोऽहम् read by SashiR
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0064.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0065.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/jpg/2/2000/special/0066.jpg
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0064.pdf
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0065.pdf
http://sambhashanasandesha.in/Volumes/pdf/2000/special/0066.pdf